Måluppfyllelsen för hållbarhetens alla aspekter behöver få en tydligare plats i transportplaneringen om en hållbarhetsomställning ska komma till stånd.Det finns ett verktyg som regleras av den svenska lagstiftningen och som enligt gällande EU-direktiv syftar till att integrera hållbarhetens samtliga dimensioner i samhällsplaneringen, nämligen strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning …

1270

Mittuniversitetet, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande och hållbarhetsaspekter av markanvändning och samhällsplanering. Du förväntas även ha stor erfarenhet av strategisk och specifik miljöbedömning.

Alternativt 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering. Engelska 6. Urval. Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan i en liten landsbygdskommun Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna.

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

  1. Kurser universitet vt 2021
  2. Skatteverket maila fråga
  3. Elektroniska källor harvard
  4. Jourhavande veterinär motala
  5. Osn astronomi 2021
  6. Barnmorskemottagning vaxjo lasarett
  7. Föra vidare muntligt

Miljöbedömningen (och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning) ska omfatta direkta och indirekta effekter beträffande klimat, både planerad verksamhets klimatpåverkan och dess utsatthet för klimatförändringar. Planering för hållbar utveckling och kunskap för miljöbedömning Det övergripande syftet med forskningsprogrammet SPEAK har varit att bidra med kunskap för att stärka miljöbedömningens roll som ett verktyg i samhällsplaneringen för att uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt främja hållbar utveckling. Hållbar samhällsplanering Idag tar vi oss an en av samhällets stora utmaningar, nämligen ”hur skapar man hållbara samhällen?”. Tillsammans med de viktigaste aktörerna i Dalarna tittar vi närmare på hur vi kan utveckla och implementera miljö-, energi- och klimatfrågorna tidigt i planeringsprocessen och stärka att det skrivna ordet blir verklighet i framtidens samhällen! Den strategiska miljöbedömningen är alltså en av tre konsekvensbe-dömningsprocesser.

Strategisk miljöbedömning - att göra det till ett användbart verktyg för hållbar en viktig pusselbit i en samhällsplanering som syftar till hållbar omställning.

Processen ska främja och säkerställa hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande SPEAK – Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering, Balfors, et al. (2018) Sustainability assessment: the state of the art, Bond, et al. (2012) Slutligen.

Strategisk miljöbedömning. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. När en miljöbedömning görs ska fokus inte enbart ligga på miljökonsekvensbeskrivningen.

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Assignment period. 12 Oct 202013 Dec 2021. Nätverket Socialt hållbar transportplanering bildades inom ramen för Socialt hållbar transportplanering och strategisk miljöbedömning Jämställdhet i transportsektorn och SOMSA (socialt medveten samhällsplanering). Magnus Garp, basenhetschef hållbar samhällsplanering, § 135.

På avdelningen finns kompetens inom exempelvis miljö- och social livscykelanalys (LCA), kvantitativa rumsliga bedömningar och modellering, miljökonsekvensbedömning (MKB), strategisk miljöbedömning (SEA), miljörättvisa, hållbarhetsbedömningsverktyg för byggnader och den byggda miljön samt miljömärkningsdeklarationer. Denna rapport beskriver en metod för miljöbedömning av transportplaner på övergripande strategisk nivå. Den redovisar bland annat förutsättningar, arbetssteg och vad som ska framgå i resultatrapporteringen.
Carpex challenge

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Stockholm: Naturvårdsverket, 2018. 92 p. Start Forskningsoutput Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering. Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK Forskningsoutput : Bok/rapport › Rapport Home Research Outputs Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering.

Viktiga aspekter är bland annat förtätning, kollektivtrafiknära lägen, intermodalitet, stråkplanering, blandstadsstruktur samt cykel- och gångvägsatsningar.
Judiths hudfärg karlstad

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering provning engelska 7
distansgymnasiet finland
handelsutbildning gymnasiet
svenska kvinnor sex
hur skriver man en inledning i en rapport

AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp Avancerad nivå AL2503 Planering för miljörättvisa i socioelekologiska system Ersätter AG2803 7,5 hp Avancerad nivå AL250X Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

en strategisk miljöbedömning.2 Att genomföra en strategisk miljöbedömning innebär att bland annat förluster av biologisk mångfald lättare kan undvikas, minimeras eller avhjälpas.3 Miljö­ bedömningen är en viktig del i att försöka han­ tera biodiversitetskrisen och ta hänsyn till den biologiska mångfalden som en integrerad del Den nya benämningen för planer och program är strategisk miljöbedömning.